Wtorek, 24 maj 2016
Użytkownik: ANONIMOWY
Katowicki Holding Węglowy S.A. LDO [Portal Dostawcy KHW S.A.]

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2015 roku, w Portalu Dostawcy KHW S.A. zostanie zablokowana możliwość nawiązywania połączenia przy wykorzystaniu protokołów SSLv2 i SSLv3 na rzecz protokołu TLSv1.0. Zmiana podyktowana jest względami bezpieczeństwa Państwa danych.

Przeglądarki Internet Explorer od wersji 7 oraz Mozilla Firefox mają domyślnie włączony protokół TLS v1.0 i w takim przypadku nie trzeba zmieniać żadnych ustawień. Dla starszych wersji Internet Explorer należy zmienić ustawienia wg załączonej instrukcji.Zasady rejestracji oraz kwalifikacji Dostawców w Portalu Dostawcy KHW S.A.

Rejestracja podmiotu (firmy) w Portalu Dostawcy KHW S.A. (PD) realizowana jest on-line za pomocą formularza udostępnionego na stronie PD.

W tym celu Dostawca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić i przekazać elektronicznie formularz rejestracyjny dostępny na stronie PD, a także dostarczyć w wersji papierowej następujące dokumenty:

  1. wydrukowany wypełniony formularz rejestracyjny podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (funkcja wydruku formularza rejestracyjnego jest dostępna bezpośrednio ze strony internetowej zawierającej formularz w wersji elektronicznej),
  2. oryginał lub kopię poświadczoną przez Dostawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rejestracji w PD,
  3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu skarbowego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rejestracji w PD,
  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających że dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rejestracji w PD,
  5. oryginał lub kopię poświadczoną przez Dostawcę za zgodność z oryginałem dokumentu nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej i numeru REGON.

z dopiskiem "Dokumenty Rejestrowe - Portal Dostawców".

Dostawca po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podlega procesowi weryfikacji w oparciu o dostarczone dokumenty. Po pozytywnej weryfikacji, podmiot wnioskujący uzyskuje status Kwalifikowanego Dostawcy i jest aktywowany przez Administratora PD.
W przypadku zaistnienia sytuacji powodujących potrzebę zmiany danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub przekazania aktualnych oświadczeń lub dokumentów Dostawca zobowiązany jest do ich przekazania na zasadach obowiązujących przy rejestracji.

Dostawca okresowo otrzyma, generowany przez system, komunikat o konieczności zweryfikowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, jak również dokumentów do niego dołączonych.

Formularz rejestracyjny

Dokumenty w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Katowicki Holding Węglowy S.A.;
Zespół Logistyki;
Dział Wsparcia Zakupów Materiałowych
ul. Damrota 16-18
40-022 Katowice